Polityka ochrony danych osobowych dla klientów : podopiecznych , osób reprezentujących podopiecznych oraz osób ubiegających sie o miejsce w Domach Seniora Willa Rosa prowadzonym przez S & K Family sp. z o.o.

 

 

Nasza Polityka ochrony danych osobowych informuje, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe jako klienta, osoby reprezentującej klienta lub osoby ubiegającej sie o miejsce w Domu Seniora Willa Rosa, a przede wszystkim:

 

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych,

 • Jakie dane przetwarzamy?,

 • Formy w jakich przetrzymujemy dane?

 • W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?,

 • Jak długo przetwarzamy dane?

 • Jakie prawa przysługują Tobie jako podmiotom danych osobowych?,

 • Bezpieczeństwo twoich danych

 • Komu udostępniamy dane?

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Dyrektor Domu Seniora Willa Rosa

e-mail: kontakt@willarosa.com.pl
adres: ul. Kościelna 32 , Strzybnica, 42-609 Tarnowskie Góry

Jakie dane przetwarzamy ?

Przetwarzamy Twoje dane, które nam podajesz.

Dane jeśli klient zawarł umowę jako reprezentant  podopiecznego obejmują następujący zakres:

 

 • imiona i nazwiska,

 • pełny adres

 • serię i numer dowodu osobistego,

 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego i/lub adres poczty elektronicznej

 

 

 

Formy w jakich przetrzymujemy dane

Dane są gromadzone w formie papierowej lub/i elektronicznej, i są w organizacji przetrzymywane w formie papierowej/elektronicznej (EXCEL, PDF, płatnik oraz inne programy komputerowe). 

Dane jeśli klient jest podopiecznym lub osoba starająca sie o miejsce w Domu Seniora Willa Rosa obejmują następujący zakres:

Dane mogą obejmować następujący zakres:

 

UWAGA DANE WRAZLIWE

 • imiona i nazwisko,

 • pełny adres

 • serię i numer dowodu osobistego,

 • numer ewidencyjny PESEL i/lub NIP,

 • numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego i/lub adres poczty elektronicznej,

 • Formularz o stanie zdrowia, niepełnosprawności oraz rodzaju wymaganej opieki

 • Kartę NFZ

 • Plec, numery kontaktowe osób najbliższych

 • Data urodzenia

 • Dowód osobisty

 

Formy w jakich przetrzymujemy dane

Dane sa gromadzone w formie papierowej lub/i elektronicznej, i są w organizacji przetrzymywane w formie papierowej/elektronicznej (EXCEL, PDF, płatnik oraz inne programy komputerowe). 

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?

Cel przetwarzania danych

Podstawa Prawna

Należytego wykonania umowy o całodobową opiekę pomiędzy Toba  a

 S &K Family

wykonanie umowy na rzecz osoby, której dane są

przetwarzane

Zapewnieniu należytej opieki, leczenia i profilaktyki zdrowotnej

przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej

Ustaleniu wysokości opłaty za pobyt w Domach Seniora Willa Rosa

realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych

Ratowaniu życia

przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej

Jak długo przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.:

  w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,

  w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 10 lat),

  w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,

  w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Jakie prawa przysługują naszym Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych?

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez S&K Family:

  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

  prawo żądania sprostowania danych

  prawo do usunięcia danych,

  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

  masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi):

  masz prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem Danych.

 

Bezpieczeństwo twoich danych?

S&K Family jest w pełni świadoma ze musi zabezpieczyć przetwarzane dane w należyty sposób przed ich zniszczeniem, utrata, nieautoryzowanym ujawnieniem lub kradzieżą. W tym celu stosujemy adekwatne środki które maja ochronić przed powyższym.

Komu udostępniamy dane?

Twoje dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora m.in. biurze księgowemu (dane niewrażliwe) przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji.

Dane WRAZLIWE – pogotowiu ratunkowemu, szpitalowi, poradni leczniczej – w sytuacji wyższej  koniecznosci ratowania zdrowia i życia  bez wcześniejszej umowy z administratorem

Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane instytucjom zajmującym się windykacją należności i obrotem wierzytelnościami.

Twoje dane nie bedą udostępnianie do państwa trzeciego poza UE, lub organizacji międzynarodowej

Administrator na podstawie uzyskanych danych nie dokonuje profilowania.

Polityka ochrony danych osobowych dla klientów : podopiecznych , osób reprezentujących podopiecznych oraz osób ubiegających sie o miejsce w Domach Seniora Willa Rosa prowadzonym przez S&K Family sp. z o.o.

wprowadzona uchwala Zarządu S&K Family sp. z o.o